Partner

יגאל קוקושקין

Project Finance

השכלה וניסיון תעסוקתי

יגאל שותף במחלקת מימון פרויקטים המתמחה בפרויקטי תשתיות ואנרגיה ובעל ניסיון רב בליווי יזמים ומשקיעים פרטיים בהגשת מכרזים מורכבים, עסקאות M&A ותהליכי בדיקת נאותות והערכות שווי. יגאל מתמחה בבניית מודלים פיננסיים מורכבים, הובלת גיוסי הון וחוב בשוק הלא סחיר וכן בעריכת עבודות כלכליות שונות. ליגאל ניסיון רב בליווי מוסדות פיננסיים, בנקים מקומיים וזרים וכן משקיעים מוסדיים בהליכי בדיקת נאותות. במסגרת עבודתו יגאל הוביל מכרזים ועסקאות במגוון סקטורים כגון אנרגיה קונבנציונאלית, אנרגיה מתחדשת, פרויקטים ביטחוניים, פרויקטי התפלה, אגירת חשמל, תחבורה ורכבות קלות. כמו כן, יגאל שימש כיועץ פיננסי לוועדות מכרזים בין משרדיות בתחומי ההתפלה, האנרגיה והביטחון.

טרם הצטרפותו לבטא פייננס, יגאל שירת בקבע ביחידת היועץ הכספי לרמטכ”ל (יועכ”ל) והוביל את עבודת ועדת המכרזים במשרד הביטחון כחלק מתכנית מעבר צה”ל לנגב לרבות עריכת מסמכי המכרז, גיבוש אסטרטגיות רכש וחלוקת הסיכונים וניהול הממשקים עם בעלי העניין השונים במסגרת התהליך (משרד האוצר, אגף התקציבים, מנהל המעבר דרומה ואגפי צה”ל השונים).