Partner

אור כורם

Project Finance

אור הינו רואה חשבון מוסמך בעל תואר במנהל עסקים וחשבונאות בתכנית המצטיינים של המרכז האקדמי המכללה למנהל בראשל”צ.

לאור כ-10 שנות ניסיון בייעוץ פיננסי במגוון תחומים לרבות ליווי וייעוץ לגופים פיננסים ופרטיים, בביצוע עסקאות M&A ו-Co-Invest, הנפקת חברות ואגרות חוב, גיבוש הצעות למכרזי PPP, ליווי מממנים ויזמים בתהליכי העמדת האשראי בשיטת ה- Project Finance, בדיקות נאותות והערכות שווי.

לאור ניסיון רב בהובלת פרויקטי PPP/BOT ו-Project  Finance הן עבור הסקטור הציבורי והן עבור הסקטור הפרטי והגופים המממנים. במסגרת תפקידו, אור מלווה מגוון רחב של פרויקטי תשתיות בתחומי האנרגיה הקונבנציונלית ומתחדשות, התפלה, סביבה ותחבורה. במסגרת עבודתו אור מוביל תהליכים פיננסיים לרבות כתיבה וניתוח מסמכי המכרז, הובלת המשא ומתן המסחרי, גיבוש אסטרטגיות מימון, בניית מודלים פיננסיים, ביצוע בקרות מודל ועבודות אנליזה עבור גופים מממנים ומשקיעים פוטנציאליים ועוד.

טרם הצטרפותו לבטא-פייננס, במסגרת עבודתו במשרד רו”ח מוביל, אור צבר ניסיון משמעותי בייעוץ פיננסי עבור חברות במגזרים שונים, במגוון עבודות ייעוץ.